Primary 4-Colour Logo

Flat Colour Logos

Flat B&W Logos

Primary Colours

Secondary Colours